• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕…

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ป…

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต…

 ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์

ขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุ…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ ๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปก…

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธ…

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔ "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล" วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิ…

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๘

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙

 

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๗

วันที่ ๒๐ เม.ษ. ๒๕๕๙

Latest » View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๗

วันที่ ๒๐ เม.ษ. ๒๕๕๙

Latest » View all »