• 1
  • 2
Prev Next

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปก…

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธ…

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔ "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล" วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิ…

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อป…

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ"

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 255…

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 “ปฏิญญาแสงจันทร์”

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๔๙๙

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘

Download »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๔๙๗

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘

Download »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๔๙๘

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

Download »