• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง …

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการ…

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ …

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศ…

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ป…

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศ…

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๖๑)

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๖๑)

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการก…

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นา…

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๔

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๓

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2