Black Ribbon
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ…

 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหา…

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย…

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นายแพ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานปร…

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทย…

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศ…

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๓

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๓

คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลั…

คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๑

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๒

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๒

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »