Black Ribbon
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุ…

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอก…

 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ…

 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหา…

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง)

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย…

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นายแพ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานปร…

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒ (๘/๒๕๖๐)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทย…

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๔

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๔

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »