• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕…

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต…

 ขอแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์

ขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุ…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ ๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิ…

 ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

ขอแสดงความขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปก…

อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี นำเสนอเรื่อง ปฏิรูปการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธ…

แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔

สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ ๔ "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล" วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิ…

บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อป…

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ"

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๗

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

 

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๖

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

Latest » View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๐๖

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

Latest » View all »