นายกสภามหาวิทยาลัย
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 
   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

           
.

       

 
     

       

     

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

       

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

     

       
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

     

       

รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ


  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
Copyright © 2009 Mahidol University Council. All rights reserved.
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6365