นายกสภามหาวิทยาลัย
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 
   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

       

       

 
     

       

       
ดร.สมศักดิ์   ลีสวัสดิ์ตระกูล

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

       
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รักษาการแทนอธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

     

       

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

     

       
รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ


  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองอธิการบดฝ่ายบริหาร


  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
Copyright © 2009 Mahidol University Council. All rights reserved.
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6365