ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี แสดงความยินดี แด่ ผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ท่าน ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »