ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
๓. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
๖. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
๗. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

   

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2