การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม K ๑๐๑
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ Click ผลการดำเนินงาน Click การประชุม

 

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๙

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2