ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากนายเกษม วัฒนชัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ (๑๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนตำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี 

 

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2