ลำดับ

เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่องระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

icon pdf Download

ประกาศ เรื่องจำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง

icon pdf Download

ใบสมัครรับเลือกตั้ง

icon pdf Download

โปสเตอร์

icon pdf Download

     

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๑

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๔๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2