arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ที่ว่างลงก่อนวาระicon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าicon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำicon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ icon pdf

arrow 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณบดีหรือเทียบเท่า icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2 อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ icon pdf

arrow 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ icon pdf

arrow 2 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ icon pdf

arrow 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ icon pdf

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »