รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 Kongkhet-2

รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ

Tel : 0-2849-6309

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

mayuree.yam

นางสาวมยุรี แย้มศรี

Tel : 0-2849-6367

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

dujdao too

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

Tel : 0-2849-6344

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supachok int

นายศุภโชค อินทจักร์

Tel : 0-2849-6365

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

satit kon

นายสถิตย์ กองตรี

Tel : 0-2849-6365

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

anchalee aka

นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์

Tel : 0-2849-6343

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

orawon hoh

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม

Tel : 0-2849-6394

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sutassri say

นางสาวสุทัสศรี สายรวมญาติ

Tel : 0-2849-6395

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sukanya pon

นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์

Tel : 0-2849-6368

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tientip sia

นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน

Tel : 0-2849-6368

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.