ครั้งที่

วันที่

สถานที่

สรุปมติที่ประชุม

ครั้งที่ ๕๔๐

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี

icon pdf Download