คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๙/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

icon pdfDownload

๘/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

icon pdfDownload

๗/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย

icon pdfDownload

๖/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdfDownload

๕/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdfDownload

๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

icon pdfDownload

๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

icon pdfDownload

๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งกรรมการนโยบายวิทยาลัยศาสนศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

icon pdfDownload

๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

icon pdfDownload