คำสั่งเลขที่

สั่ง ณ วันที่

เรื่อง

คำสั่ง

๒๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์วิจัยและทรัพยากรบุคคล

icon pdf Download

๒๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๒๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

icon pdf Download

๒๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๒๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

icon pdf Download

๒๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

icon pdf Download

๑๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

icon pdf Download

๑๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdf Download

๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

icon pdf Download

๑๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

icon pdf Download

๑๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

icon pdf Download

๑๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

icon pdf Download

๑๓/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้แทนสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง

icon pdf Download

๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

icon pdf Download

๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

icon pdf Download

๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา

icon pdf Download

๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

icon pdf Download

๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

icon pdf Download

๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม)

icon pdf Download