พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more...

ขอแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Read more...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

Read more...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

Read more...

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๖๑)

Read more...

พิธีการรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

Read more...

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๖๑)

Read more...

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

Read more...