นายกสภามหาวิทยาลัย

background

รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

icon documentประวัติ, ติดต่อ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

kraisid ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

kittipong

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

choke bul

ดร.โชค บูลกุล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

chotika sav

คุณโชติกา สวนานนท์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

taveesak kor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

prawase was

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

manoon san2

คุณมนูญ สรรค์คุณากร

icon documentประวัติ, ติดต่อ

mechai

คุณมีชัย วีระไวทยะ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

luksanajun

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ 

somsak lee

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

somsak chod

คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

somkiat tang

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

surasak lik

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

seree tuc

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

icon documentประวัติ, ติดต่อ

amorn chan

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

bunjong

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

wanna sri

ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

jongjat aow

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

kampanad bha

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

prasit wat

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

phiyamit sri

ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

patcharee lertrit

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

icon documentประวัติ, ติดต่อ

Sittiwat.les

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

chaiwat won

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

thitikom pua2

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

pramote tra

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

pornchai mul

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

visutr fon

รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

sathaporn sat

ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

chokchai mat

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Ornlatcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

icon documentประวัติ, ติดต่อ