tanom kit

จอมพล ถนอม กิตติขจร
เริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ สิ้นสุดวาระ พ.ศ. ๒๕๑๔

siri siri

พลตรี ศิริ สิริโยธิน
เริ่มดำรงตำแหน่ง วาระแรก วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗

และเริ่มดำรงตำแหน่งวาระที่ ๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

(โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙)

sompop ho

ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๕ วาระ ดังนี้

      (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๑๙

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑

(๔) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๕

(๕) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๕ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๗

sam ping

ศาสตราจารย์ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๒ วาระ ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ – ๓ ตุลาคม ๒๕๓๑

bunsom ma

ศาสตราจารย์ นพ.บุญสม มาร์ติน
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๒ วาระ ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๓

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕

natee lax

ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษพลเมือง
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๗ วาระ ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๙

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑

(๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓

(๕) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕

(๖) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗

(๗) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙

vicharn panich

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๓ วาระ ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

  (๒) ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(รักษาการตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

   (๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

kasam wat1

ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๑ วาระ

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(โดยขอลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

kraisid ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน