คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

pailin.chu

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประวัติ

เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๒๕ Tokyo Inst. of Tech., Japan,โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๕๒๘ Tokyo Inst. of Tech., Japan,

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- พ.ศ. ๒๕๒๘ อาจารย์ผู้บรรยายประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสหัวหน้าส่วนเทคนิคและตลาด
- พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ Assistant Vice President ฝ่ายปฎิบัติการวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
- พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๘ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ รองประธานกลุ่มสภาอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. ๒๕๕๒-๓๐ พ.ค.๒๕๕๔ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับแนวทางหน่วยปฏิบัติการกลาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. ๒๕๕๔ กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ

ที่อยู่ : สถาบันวิทยาการพลังงาน ๕๕๕/๑ อาคาร Energy Complex A ชั้น ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๓๗-๓๙๖๐
โทรสาร : ๐-๒๕๓๗-๓๙๘๗
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณสุภาภรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , คุณบุญจิรา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.